Anglický krajinářský park

Upozorňujeme všechny návštěvníky, aby se nepohybovali v areálu zámeckého parku během nepříznivého počasí a s ním spojených nebezpečných povětrnostních a klimatických jevů – bouřka, vydatný déšť či přívalové srážky, silný vítr, atd. V zámeckém parku (na obou březích řeky Doubravy) může v těchto situacích mimo jiné hrozit i nebezpečí vyvrácení stromů a jejich pád! Respektujte prosím toto upozornění správy zámku a nikdo zbytečně neriskujte!

Zámecký park ve Žlebech o rozloze cca 24 ha vznikl v souvislosti s romantickou přestavbou zámku ve druhé polovině 19. století podle představ svého tvůrce, knížete Vincence Karla Auersperga. Při budování parku bylo záměrně využito strmého hradního svahu i kaňonovitého meandru řeky Doubravy, které dodnes dodávají zámeckému parku v anglickém stylu na dramatičnosti i půvabu zároveň. K tomu nemalou měrou přispívá nejen přemostěný vodopád, kterým do Doubravy ústí říčka Hostačovka a šumící splav pod zámkem, ale i množství rhododendronů, pěstovaných na rozsáhlých parkových plochách pod zámkem.  

V parku se uplatňuje i řada historizujících staveb, připomínajících „středověkou hradní architekturu“. Hradební zdi, věžičky s cimbuřím, hlásky i brány, navazující na zámecké budovy, tak věrně dotvářejí romantickou atmosféru zámeckého parku.

 

Areál zámeckého parku Žleby je velmi cenným územím, kde se po několik staletí potkává příroda s cílevědomou činností člověka. Park o rozloze 24 ha patří k zajímavým historickým zámeckým parkům anglického typu. Kompozice parku vycházející z principů přírodně krajinářského typu parku zahrnuje okrasné a komponované parkové partie, divoký lužní les (tzv. suchý poldr), louky, háje a chráněné území říční nivy. Parkem protéká řeka Doubrava, jejíž přítoky se do ní vlévají právě zde (Hostačovka a Štikavka). V minulosti se nacházely při říčním břehu drobné stavby, které se ovšem do dnešních časů nedochovaly (jednalo se zejména o bývalou rybárnu a prádelnu). Ideou takto pojatého parku je vytvoření romantického prostředí s historizujícími prvky, jako místa pro meditaci, přátelství, svornost, moudrost a nesmrtelnost dějin... V nich mohl návštěvník objevovat skrytá tajemství i sám sebe, přemýšlet, odpočívat a obdivovat krásu přírody i estetiku lidského snažení. Tyto možnosti nám nabízí areál žlebského zámeckého parku dodnes. Užívejme je, obdivujme a chraňme.

HODNOTY PARKU

 1. V okolní krajině podhůří Železných hor (CHKO), poznamenané zčásti těžbou nerostných surovin, je zámecký park skutečným idylickým koutem krásné přírody a tvůrčího lidského ducha. Mimořádně ceněné je:
 • krajinářské uspořádání celého parku a říční niva podél toku řeky Doubravy
 • volně žijící zvěř a přes 50 druhů drobného a zpěvného ptactva
 • obora s chovem vzácného bílého jelena, daňka skvrnitého a dalších druhů lesní zvěře (obora je ve správě Lesů ČR)
 • vzácné druhy rododendronů v podzámecké části parku
 • cizokrajné stromy a keře, přivezené z celého světa v 19. století

OCHRANA PARKU

 1. Areál byl prohlášen národní kulturní památkou, dle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.
 2. Lesní části areálu jsou chráněny dle zákona o lesích 289/1995 Sb.
 3. Park je určen pro oddych, relaxaci, meditaci a pozorování volné přírody. Podmínkou pobytu je zachování důstojného charakteru místa.

      Jiné činnosti jsou zakázány a mohou být konány pouze s povolením správy zámku:

 • hromadné sportovní, kulturní a společenské akce
 • jízda na koni 
 • zpracování a sběr dřeva a klestí

      Ochrana hodnot parku a klidu volně žijící zvěře i ostatních návštěvníků vylučuje:

 • znečišťování přírody odhazováním odpadků
 • poškozování staveb a informačních zařízení
 • lámání větví, trhání a vykopávání rostlin
 • vjezd návštěvníků motorovými vozidly
 • pohyb mimo cesty v dubnu a květnu
 • rušení klidu ostatních návštěvníků
 • plašení zvěře a domácích zvířat
 • vybírání a rušení hnízd
 • volný pohyb psů
 • rozdělávání ohňů
 • táboření  

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA

 1. Pokud budete svědky poškozování živých či neživých hodnot v parku, kontaktujte prosím správu zámku, která narušitele z parku vyloučí nebo přivolá stráž ochrany přírody, lesní stráž nebo mysliveckou stráž. Při vážnějším přestupku nebo trestném činu volejte Policii ČR, která pachatele zadrží a postihne v souladu se zákonem.
 2. Je zakázán vstup osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek.
 3. Je zakázáno rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy či chováním ostatní návštěvníky parku, jakož i vstupovat v nevhodném nebo nedostatečném oděvu.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Návštěvní doba parku je celoročně od svítání do soumraku.
 2. Za nepříznivého počasí (bouřka, déšť, silný vítr, námraza, atp.) a po setmění, není vstup do parku povolen z bezpečnostních důvodů. 
 3. Jestliže je park nebo jeho část pronajata, mění se ustanovení o volném vstupu a o návštěvní době parku v souladu s příslušnou nájemní smlouvou.
 4. Osobám do 15-ti let věku je vstup do parku povolen pouze v doprovodu jejich zákonných zástupců.
 5. Vstup do parku je bezplatný, není-li místně při konání akcí stanoveno jinak.