Návštěvní řád

Článek 1

NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA

 1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října.
 2. Památkový objekt je v návštěvní sezóně přístupný denně mimo pondělí.

Prohlídky se konají:

 • duben a říjen                        09:00 – 16:00 hodin (soboty, neděle, svátky)                                                                 úterý – pátek: pro objednané skupiny
 • květen, červen, září             09:00 – 16:00 hodin (úterý - neděle)                     
 • červenec a srpen                 09:00 – 17:00 hodin (úterý - neděle)
 • Prohlídkové okruhy
  • I. okruh: duben – říjen, délka prohlídky cca 55 minut
  • II. okruh: květen – září, délka prohlídky cca 70 minut
  • III. okruh: duben - říjen, délka prohlídky cca 85 minut                 

Polední přestávka: 12:15 – 12:45 hodin

Zavírací den: pondělí a den následující po dni pracovního klidu.

Článek 2

ORGANIZACE NÁVŠTĚVNICKÉHO PROVOZU

 1. Interval mezi jednotlivými prohlídkami, který určuje správa zámku, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 2. Prohlídka je možná pouze s průvodcem ve skupinách o maximálním počtu 30 osob (I. okruh) a 20 osob (II. a III. okruh) včetně dětí do věku 6 let. Velikost skupin je limitována provozními možnostmi a bezpečnostními hledisky. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 3. Hromadným výpravám i jednotlivcům zajišťujeme rezervaci prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout rezervaci písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervaci a přednostní vstup na prohlídku zámku.
 4. Správa zámku si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu do maximální kapacity prohlídky.

 

Článek 3

VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památková správa v Praze. Výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník časovou vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s konkrétními údaji o prohlídce zámku. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky.
 3. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit k případné kontrole.
 5. Snížené vstupné platí pro děti předškolního věku, pro děti od 6 do 15 let, studenty do 26 let po předložení platného průkazu, invalidy ZTP a ZTP/P. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.
 6. U hromadných návštěv dětí mladších 6 let (MŠ, školky v přírodě, atd.) bude za osobu účtován paušální poplatek, jehož výši určuje platný cenový výměr.

Článek 4

PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

 1. Tlumočení vlastním průvodcem je povoleno jen po předchozí domluvě v pokladně zámku v případech, kdy správa zámku není schopna zajistit výklad v požadovaném jazyce svým zaměstnancem.
 2. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 4. Opouštět vymezené cesty v areálu objektu je zakázáno. 

 

Článek 5

OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez nároku na náhradu či vrácení vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a omamných látek je přístup do objektu zakázán.
 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.
 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
 5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (i případné osobní prohlídce, provedené Policií ČR).
 6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný národní kulturní majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno: dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat  - opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny - rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů, dalšími hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo jinak ztěžovat návštěvníkům prohlídku - kouřit v prostorách celého památkového objektu (mimo vyhrazených prostorů) - manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu - vstupovat do interiérů s rozbalenými a otevřenými potravinami nebo nápoji, během prohlídky konzumovat jídlo nebo nápoje a zbavovat se žvýkaček v prohlídkových prostorách - vhazovat cokoli do kašen a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, parku, zahradách, oboře, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek - jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) - parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory - jízdní kola nelze odkládat uvnitř objektu ani v prostorách pokladny - volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není povolen, jejich přístup do prostor expozic a prohlídkových tras je zakázán - nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z prohlídky a objektu bez nároku na náhradu či vrácení vstupného
 7. V interiérech zámku či případně dalších vyznačených prostorách je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zakázáno. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku správa zámku (eventuelně Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště  středních Čech v Praze).                                                           
 • Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.               
 • Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit pouze správa památkového objektu.

 

Článek 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3, tel. 274008111. 2.
 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.