Anglický krajinářský park

Upozorňujeme všechny návštěvníky, aby se nepohybovali v areálu zámeckého parku během nepříznivého počasí a s ním spojených nebezpečných povětrnostních a klimatických jevů – bouřka, vydatný déšť či přívalové srážky, silný vítr, atd. V zámeckém parku (na obou březích řeky Doubravy) může v těchto situacích mimo jiné hrozit i nebezpečí vyvrácení stromů a jejich pád! Respektujte prosím toto upozornění správy zámku a nikdo zbytečně neriskujte!

Zámecký park ve Žlebech o rozloze cca 24 ha vznikl v souvislosti s romantickou přestavbou zámku ve druhé polovině 19. století podle představ svého tvůrce, knížete Vincence Karla Auersperga. Při budování parku bylo záměrně využito strmého hradního svahu i kaňonovitého meandru řeky Doubravy, které dodnes dodávají zámeckému parku v anglickém stylu na dramatičnosti i půvabu zároveň. K tomu nemalou měrou přispívá nejen přemostěný vodopád, kterým do Doubravy ústí říčka Hostačovka a šumící splav pod zámkem, ale i množství rhododendronů, pěstovaných na rozsáhlých parkových plochách pod zámkem.  

V parku se uplatňuje i řada historizujících staveb, připomínajících „středověkou hradní architekturu“. Hradební zdi, věžičky s cimbuřím, hlásky i brány, navazující na zámecké budovy, tak věrně dotvářejí romantickou atmosféru zámeckého parku.

Návštěvní řád zámeckého parku Žleby

Článek 1.

PREAMBULE

Areál zámeckého parku Žleby je velmi cenným územím, kde se po několik staletí potkává příroda s cílevědomou činností člověka. Park o rozloze 24 ha patří k zajímavým historickým zámeckým parkům anglického typu. Kompozice parku vycházející z principů přírodně krajinářského typu parku zahrnuje okrasné a komponované parkové partie, divoký lužní les (tzv. suchý poldr), louky, háje a chráněné území říční nivy. Parkem protéká řeka Doubrava, jejíž přítoky se do ní vlévají právě zde (Hostačovka a Štikavka). V minulosti se nacházely při říčním břehu drobné stavby, které se ovšem do dnešních časů nedochovaly (jednalo se zejména o bývalou rybárnu a prádelnu). Ideou takto pojatého parku je vytvoření romantického prostředí s historizujícími prvky, jako místa pro meditaci, přátelství, svornost, moudrost a nesmrtelnost dějin... V nich mohl návštěvník objevovat skrytá tajemství i sám sebe, přemýšlet, odpočívat a obdivovat krásu přírody i estetiku lidského snažení. Tyto možnosti nám nabízí areál žlebského zámeckého parku dodnes. Užívejme je, obdivujme a chraňme.

Článek 2.

HODNOTY PARKU

 1. V okolní krajině podhůří Železných hor (CHKO), poznamenané zčásti těžbou nerostných surovin, je zámecký park skutečným idylickým koutem krásné přírody a tvůrčího lidského ducha. Mimořádně ceněné je:
 • krajinářské uspořádání celého parku a říční niva podél toku řeky Doubravy
 • volně žijící zvěř a přes 50 druhů drobného a zpěvného ptactva
 • obora s chovem vzácného bílého jelena, daňka skvrnitého a dalších druhů lesní zvěře (obora je ve správě Lesů ČR)
 • vzácné druhy rododendronů v podzámecké části parku
 • cizokrajné stromy a keře, přivezené z celého světa v 19. století

Článek 3

OCHRANA PARKU

 1. Areál byl prohlášen národní kulturní památkou, dle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.
 2. Lesní části areálu jsou chráněny dle zákona o lesích 289/1995 Sb.
 3. Park je určen pro oddych, relaxaci, meditaci a pozorování volné přírody. Podmínkou pobytu je zachování důstojného charakteru místa.
 4. Jiné činnosti mohou být konány pouze s povolením správy zámku:
  1. hromadné sportovní, kulturní a společenské akce
  2. jízda na koni
  3. zpracování a sběr dřeva a klestí
 5. Ochrana hodnot parku a klidu volně žijící zvěře i ostatních návštěvníků vylučuje:
  1. znečišťování přírody odhazováním odpadků
  2. poškozování staveb a informačních zařízení
  3. lámání větví, trhání a vykopávání rostlin
  4. vjezd návštěvníků motorovými vozidly
  5. pohyb mimo cesty v dubnu a květnu
  6. rušení klidu ostatních návštěvníků
  7. plašení zvěře a domácích zvířat
  8. vybírání a rušení hnízd
  9. volný pohyb psů
  10. rozdělávání ohňů
  11. táboření  

Článek 4.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA

 1. Návštěvník je povinen se řídit tímto návštěvním řádem a instrukcemi správy zámku a parku.
 2. Pokud budete svědky poškozování živých či neživých hodnot v parku, kontaktujte prosím správu zámku, která narušitele z parku vyloučí nebo přivolá stráž ochrany přírody, lesní stráž nebo mysliveckou stráž. Při vážnějším přestupku nebo trestném činu volejte Policii ČR, která pachatele zadrží a postihne v souladu se zákonem.
 3. Je zakázán vstup osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek.
 4. Je zakázáno rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy či chováním ostatní návštěvníky parku, jakož i vstupovat v nevhodném nebo nedostatečném oděvu.

Článek 5

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Návštěvní doba parku je celoročně od svítání do soumraku.
 2. Za nepříznivého počasí (bouřka, déšť, silný vítr, námraza, atp.) a po setmění, není vstup do parku povolen z bezpečnostních důvodů. 
 3. Jestliže je park nebo jeho část pronajata, mění se ustanovení o volném vstupu a odst. 2 o návštěvní době parku v souladu s příslušnou nájemní smlouvou.
 4. Osobám do 15-ti let věku je vstup do parku povolen pouze v doprovodu jejich zákonných zástupců.
 5. Vstup do parku je bezplatný, není-li místně při konání akcí stanoveno jinak.  

Článek 6

POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTACE

 1. Pořizování filmové, fotografické či jiné dokumentace parku pro publikační a účely musí být povoleno správou zámku. Komerční focení a filmování je zpoplatněno.

Článek 7

SPOLEČNÁ A ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jestliže návštěvník hrubě porušuje tento návštěvní řád, je povinen na výzvu zaměstnance zámku okamžitě porušování návštěvního řádu ukončit a v odůvodněných případech vyčkat příjezdu policie. V takovém případě je navíc zaměstnanec zámku oprávněn vykázat návštěvníka z parku a zajistit jeho předání příslušným orgánům.
 2. Škody způsobené návštěvníky parku porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v areálu zámku nebo v parku budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.
 3. Národní památkový ústav nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků parku a případná poškození nebo ztráty jejich osobního majetku.
 4. Vstup do parku se považuje za souhlas s tímto návštěvním řádem.  

 

Ve Žlebech, dne 4. ledna 2016